ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website.

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze site is eigendom en wordt bestuurd door Whirlpool Belux N.V. (hierna “Whirlpool”, “wij”, “ons)

 

Vestigingsadres:

Nijverheidslaan 3/1

1853 Strombeek-Bever

België

 

Indien u vragen, klachten of commentaren heeft in verband met deze voorwaarden dan kunt u een email sturen naar contactcenter_belux@whirlpool.com of u kunt bellen met onze Dienst Onderdelen en Accessoires (0032) 02 263 33 33. Voor informatie over een herstelling aan huis kunt u terecht bij onze Consumentendienst (0032) 02 263 33 33.

 

Bereikbaarheid:

Van maandag tot vrijdag 08:30 uur tot 17:00 uur.

Ondernemingsnummer: BE0423029569

BTW-nummer: BE0423.029.569 RPR Brussel

 

2. Definities

 

2.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Whirlpool;

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Whirlpool en Consument ter verkrijging van een Product;

d. Product: het door Whirlpool op haar website aangeboden product.

 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Whirlpool, producten of diensten van welke aard ook aan Consument levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

 

3.2 Onze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Belgische en Luxemburgse wetgeving en zijn zo opgesteld dat onze Consumenten in alle vertrouwen via onze website kunnen aankopen. Wij raden u aan een afdruk te maken van deze algemene voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst.

 

3.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Consument wijst Whirlpool uitdrukkelijk van de hand.

 

3.4 Whirlpool behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan te veranderen en/of te wijzigen. Doordat u deze website op dit moment bezoekt, accepteert u dat u op dit moment bent gebonden door de huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u een bestelling plaats checkt op veranderingen en aanpassingen. In de toekomst kunnen andere Algemene Voorwaarden gelden.

 

4. Bestellingen via de website

 

4.1 Whirlpool heeft alles in het werk gesteld om de inhoud van deze website met de grootste nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte beschrijving van onze producten. Desalniettemin kan Whirlpool geen garantie bieden ten aanzien van de juistheid van alle gegevens en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.

 

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Whirlpool vrijblijvend.

 

4.3 Consument dient voordat hij zijn bestelling bevestigt altijd goed te controleren of het juiste Product is geselecteerd. Consument dient bij het maken van de bestelling altijd een juist adres te gebruiken.

 

4.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Consument heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Whirlpool contact met Consument opnemen met behulp van de gegevens die Consument heeft ingevoerd. Als Whirlpool Consument niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Whirlpool ertoe overgaan de bestelling te annuleren.

 

4.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

 

4.6 Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail verwittigen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. Deze ontvangstmelding impliceert van de zijde van Whirlpool geen aanvaarding van de bestelling. Pas wanneer uw bestelling door ons is nagekeken en volledig is bevonden, de aangeboden betalingswijze in orde is en de bestelde goederen beschikbaar worden gesteld, en Whirlpool niet om andere redenen niet op uw bestelling wenst in te gaan waartoe zij zich het recht voorbehoudt, zal uw bestelling door Whirlpool zijn aanvaard. Zolang dit niet is gebeurd schept de bestelling die u plaatst, geen lastens Whirlpool afdwingbare rechten. Ingeval uw bestelling geweigerd wordt, zal u daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht. Whirlpool wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of verhinderingen in verband met de mogelijke aanvaarding of weigering van uw bestelling.

 

Totstandkoming Overeenkomst telefonische bestellingen

 

4.7 Wanneer u een telefonische bestelling plaatst zullen we u onmiddellijk melden indien het Product niet voorradig is. U hebt dan de keuze of u wilt verdergaan met het plaatsen van uw bestelling. Wanneer u een bestelling via de telefoon plaatst zullen we uw betaling verwerken en u het ordernummer doorgeven. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

 

4.8 We zullen u onmiddellijk inlichten indien uw betalingsgegevens niet goedgekeurd zijn en u vragen om te betalen via een andere aanvaarde methode.

 

5. Prijzen en betaling

 

5.1 Consument betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van Whirlpool aangegeven wijze.

 

5.2 Alle prijzen van Whirlpool zoals vermeld op de website zijn in euro inclusief Belgische BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

 

5.3 Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij Whirlpool aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 3,00 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal Whirlpool geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen.

 

5.4 Whirlpool behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te veranderen.

 

5.5 Indien Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Consument, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Consument na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Whirlpool de vordering uit handen geven, in welk geval Consument naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

6. Betaling via uw creditcard

 

6.1 Wij controleren uw creditcard wanneer we uw bestelling ontvangen. Indien bij het verifiëren van uw creditcard een fout wordt ontdekt zullen we u dit melden en zullen we u vragen of u wilt verdergaan met uw bestelling of dat u deze wilt annuleren.

 

6.2 Whirlpool aanvaardt betalingen van Mastercard en Visa creditcards. Om veiligheidsredenen worden uw betalingsdetails automatisch geëncodeerd en beveiligd doorgestuurd wanneer u deze ingeeft. U zult bij elke nieuwe bestelling uw kaartgegevens opnieuw moeten invoeren. U hoeft niet steeds dezelfde kaart te gebruiken.

 

6.3 Whirlpool past de nodige beveiligingsstandaarden toe in haar online shop, door gebruik te maken van https-pagina’s (beveiligde en gecodeerde pagina’s).

 

6.4 Wij beseffen het belang van de veiligheid van uw creditcard informatie die u ons via het internet toestuurt. Wij nemen al de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze Consumenten te beschermen en om deze op een veilige manier te bewaren. Gevoelige informatie die ons online wordt doorgestuurd (zoals creditcardgegevens) wordt gecodeerd en beveiligd naar ons doorgestuurd.

 

6.5 Bovendien is alle toegang tot onze gebruikersinformatie verboden en bevinden onze servers waarop wij persoonlijke informatie bewaren zich in een beveiligde omgeving.

 

6.6 Om nog meer garantie te bieden tegen ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard doen wij een extra check op de veiligheidscode die zich boven de magnetische strip bevindt op de achterkant van uw creditcard.

 

7. Levering

 

7.1 Het Product wordt verzonden naar het adres dat Consument heeft opgegeven bij de bestelling. Whirlpool zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan Whirlpool een nieuw adres heeft meegedeeld.

 

7.2 Het zal doorgaans 2 tot 5 werkdagen duren om de Producten bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

7.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

7.4 Whirlpool levert over het hele Belgische en Luxemburgse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren geraken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool deze moeten onderzoeken. Voor nietaangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 De geleverde of geïnstalleerde Producten blijven eigendom van Whirlpool tot de volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van het desbetreffende Product gaat over op Consument bij de inbezitname van de Producten.

 

9. Terugbetalings- en terugzendingsbeleid

 

9.1 Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, mits uw bestelling ongebruikt en onbeschadigd is en verpakt in de originele verpakking.

 

9.2 Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 9.1 dient u Whirlpool hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (contactcenter_belux@whirlpool.com), fax (02 263 33 25), brief (n.v. WHIRLPOOL BELUX, Nijverheidslaan 3/1, B-1853 Strombeek-Bever) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.

 

9.3 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na de uitoefening van uw recht op ontbinding storten wij de door u betaalde bedragen terug.

 

9.4 De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten lasten van de Consument, behalve indien deze het product moest terugzenden door een fout van Whirlpool.

 

9.5 Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.

 

10. Privacyverklaring

 

10.1 U kunt met het volste vertrouwen uw aankopen op onze website doen omdat Whirlpool zich heeft verplicht tot het beschermen van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar Consumenten (zoals naam, adres). U verstrekt dergelijke gegevens aan Whirlpool om een bestelling te kunnen plaatsen en de goederen op het juiste adres afgeleverd te krijgen. Over de correcte behandeling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming wordt u verzocht onze Privacyverklaring te lezen die u ook op deze website kunt vinden.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Consument in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Whirlpool of haar ondergeschikten.

 

11.2 De aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Consument Whirlpool onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Whirlpool ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Whirlpool in staat is adequaat te reageren.

 

11.3 Consument vrijwaart Whirlpool voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Consument van enige verplichting jegens Whirlpool, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

 

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Whirlpool meldt.

 

12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle overeenkomsten met Whirlpool is Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, met uitzondering van overeenkomsten met Consumenten die hun woonplaats in het Groothertogdom Luxemburg hebben op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt en waarop Luxemburgs recht van toepassing is en waarvoor de rechtbanken van Luxemburg bevoegd zijn.

 

12.2 Tenzij anders vermeld worden de Producten op deze website slechts aangeboden aan hen die deze website vanuit België of Luxemburg gebruiken. Whirlpool geeft geen garantie dat de Producten voorgesteld op deze website ook in andere landen gebruikt kunnen worden. Degene die ervoor kiezen deze website via andere landen te gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

 

12.3 De methodes van alternatieve geschillenbeslechting voorzien een procedure waarbij een onafhankelijke entiteit de feiten onderzoekt die aanleiding gegeven hebben tot het geschil en dit geschil tracht te beslechten, zonder dat de Consument zich tot de rechtbank moet wenden. Indien de Consument niet tevreden is over de manier waarop Whirlpool een klacht heeft behandeld, kan de Consument het geschil voorleggen aan een online geschillenbeslechting via het platform van de Europese Commissie voor Online Geschillenbeslechting, beschikbaar via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.sho w&lng=NL.

 

13. Diversen

 

13.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden Whirlpool zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Whirlpool gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, een emailbericht of fax.

 

13.2 Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Whirlpool dan wel in offertes, orderbevestigingen en/of andere bescheiden, binden Whirlpool niet.

 

13.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Whirlpool in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Whirlpool vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.